Regulamin serwisu internetowego prawnikdlaprawnika.pl

 1. Informacje podstawowe
  1. Serwis prawnikdlaprawnika.pl (Prawnik dla Prawnika) jest prowadzony przez firmę Patrycja Sobczak Doradztwo Prawne z siedzibą w Markach przy ul. Legionowej 29. Kontakt elektroniczny można uzyskać pod adresem: prawnikdlaprawnika@gmail.com
  2. Serwis jest skierowany do przedsiębiorców prowadzących działalność prawniczą, adwokatów, radców prawnych, aplikantów i pozostałych prawników.
  3. Niniejszy Regulamin można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez zapisanie czy dokonanie wydruku.
  4. Użytkownik jest związany postanowieniami niniejszego Regulaminu decydując się na skorzystanie z usług tj. poprzez zawarcie umowy i zaakceptowanie przez Użytkownika warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
  5. Zamówienia są przyjmowane jedynie od podmiotów zawodowych wskazanych w ust. 2. Zamówienia od osób fizycznych nie prowadzących działalności w tym zakresie mogą być przyjmowane indywidualnie na adres e-mail.
  6. Definicje:
   1. Baza Użytkowników – rozumie się przez to Użytkowników, którzy zdecydowali się na wpis do Bazy publikowanej w Serwisie celem pozyskiwania dodatkowych zleceń,
   2. Dzień roboczy – 1 dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
   3. Użytkownik:
    • Radca prawny i aplikant radcowski zgodnie z przepisami z przepisami ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych;
    • adwokat i aplikant adwokacki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze;
    • prawnik – osoba związana zawodowo z prawem, po studiach magisterskich na kierunku prawo
    • kancelarie prawne i inne podmioty prowadzące działalność w zakresie świadczenia usług prawnych,
   4. KRS – Krajowy Rejestr Sądowy prowadzony przez Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego zgodny z ustawą z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. 1997.121.769 z późn. zm),
   5. Prawnik dla Prawnika - firma Patrycja Sobczak Doradztwo Prawne z siedzibą w Markach przy ul. Legionowej 29, NIP: 125-140-65-524, REGON: 147022832; adres poczty elektronicznej: prawnikdlaprawnika@gmail.com
   6. Serwis internetowy – platforma Prawnik dla Prawnika dostępna pod adresem https://prawnikdlaprawnika.pl,
   7. Strony – Prawnik dla Prawnika i Użytkownik
   8. Usługa – usługa elektroniczna świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu internetowego na podstawie umowy polegająca w szczególności na łączeniu zawodowych pełnomocników, aplikantów i prawników.
   9. Zlecenie – złożone w Serwisie zlecenie polegające na zleceniu substytucji lub zastępstwa w zakresie innym niż procesowe (np. akta KRS) przez innego Użytkownika,
   10. Zleceniodawca – osoba lub firma, która poprzez formularz zleca poszukiwanie substytuta lub zastępstwa do innej czynności nieprocesowej.
   11. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika o wykonanie zlecenia Usługi
  7. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
   1. Prawnik dla Prawnika świadczy usługi elektroniczne za pośrednictwem sieci internet, która polega na przekazywaniu Zleceń pomiędzy Użytkownikami oraz udostępnianiu Bazy Użytkowników celem pozyskiwania nowych Zleceń.
   2. Użytkownik może złożyć wniosek o wpis do publicznej Bazy Użytkowników poprzez wypełnienie formularza na stronie. Zgłoszenie jest weryfikowane przez Serwis i po pozytywnej ocenie następuje kontakt drogą mailową z zainteresowanym Użytkownikiem celem uzgodnienia ostatecznej treści wpisu. Użytkownik może uzupełnić informację o dodatkowe wskazane dane oraz o zdjęcie.
   3. Zleceniodawca za pomocą formularza składa zamówienie dotyczące Zlecenia. Zlecenie jest automatycznie przesyłane do osób w Bazie Użytkowników spełniających wskazane kryteria. Użytkownicy zainteresowani Zleceniem kontaktują się za pomocą e-maila ze Zleceniodawcą składając gotowość do wykonania Zlecenia wraz z proponowanym wynagrodzeniem.
   4. Prawnik dla Prawnika zastrzega sobie możliwość ograniczenia w wykonaniu oferowanych Usług.
 • Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
  1. Użytkownik składa Zamówienie poprzez wypełnienie formularza na stronie.
  2. Zgłoszenia prawników w bazie w odpowiedzi na przesłane Zlecenie dotyczące Usług, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu kodeksu cywilnego (art. 71).
  3. Cena podana przy każdym Zleceniu przez Użytkownika jest wiążąca do chwili złożenia Zamówienia przez Użytkownika.
  4. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje w momencie wypełnienia formularza zamówienia, akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Użytkownik jest zobowiązany do podania aktualnych danych dotyczących Użytkownika. Weryfikacja poprawności wprowadzonych danych i odmowa rejestracji lub wykonania Usługi w przypadku podania nieprawidłowych danych jest zastrzeżone na rzecz Prawnik dla Prawnika.
  5. Prawnik dla Prawnika zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Zleceniai, jeśli dane podane przez Użytkownika będą niepełne lub nieprawdziwe.
  6. Usługi w serwisie są szczegółowo oznaczone przez Zleceniobiorcę i Zleceniodawcę. Strony powinny uzgodnić szczegółowe warunki wypełnienia zlecenia. Ze względu na tajemnicę zawodową, szczegółowe ustalenia poza ogólnym opisem sprawy, określeniem stron i wypełnieniem ankiety satysfakcji powinny odbywać się poza korespondencją kierowaną do Serwisu.
  7. Ceny każdego Zlecenia są cenami netto, do których należy dodać podatek VAT, chyba, że Strony inaczej uzgodniły. Ceny są wskazane w walucie złoty polski.
  8. Rozpoczęcie wykonywania usługi jest uzależnione od dokonania zapłaty przez Użytkownika i dostarczenia niezbędnych danych lub dokumentów, jeśli są one wymagane do realizacji Usługi.
  9. Prawnik dla Prawnika poszukuje zastępstwa do 1 Dnia Roboczego. Czas ten może zostać wydłużony w przypadku, gdy wypada on w dni uznane za wolne od pracy lub w dni ustawowo wolne od pracy.
 • W przypadku gdy termin realizacji Zamówienia ze względu na interes Użytkownika powinien być krótszy niż podany, Użytkownik powinien złożyć zapytanie za pomocą poczty elektronicznej i indywidualnie uzgodnić czas realizacji. Prawnik dla Prawnika przystąpi do realizacji zamówienia po akceptacji i uzgodnieniu szczegółowych warunków.
 • Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z serwisu:
  1. komputer, smartfon, tablet lub inne urządzenie posiadające dostęp do internetu,
  2. przeglądarka internetowa,
  3. włączona obsługa ciasteczek (cookies),
  4. adres e-mail.
 • Prawnik dla Prawnika ma prawo jednostronnie odstąpić od wykonania usługi w szczególności jeśli:
  1. kontakt z Użytkownikem jest utrudniony w sposób uniemożliwiający wykonanie usługi,
  2. zachodzi uzasadniona obawa, że Usługa będzie wykorzystana do celów niezgodnych z charakterem i przeznaczeniem Usługi,
  3. zachodzi obawa, że za pomocą Usługi mogą być dokonane czynności stanowiące czyny bezprawne itp.
 • W przypadku odstąpienia od wykonania usługi, o którym mowa powyżej, Prawnik dla Prawnika poinformuje o tym Użytkownika drogą elektroniczną na adres wskazany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia.
 1. Jak dokonać zleceniai i jak zrealizujemy zlecenie
  1. Po wypełnieniu formularza przez Użytkownika usługi należy klikną przycisk Wyślij.
  2. Użytkownik przed złożeniem zamówienia musi zaznaczyć, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem poprzez zaznaczenie check-boxa informującego o zapoznaniu się z treścią oraz Polityką Prywatności.
  3. Zamówienie usługi następuje w momencie złożenia zamówienia.
 2. Obowiązki Użytkownika
  1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu internetowego w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, z poszanowaniem dób osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich a w szczególności z poszanowaniem etyki zawodowej. Użytkownik korzystając z Usług nie może podejmować czynności utrudniających działanie Serwisu internetowego, podejmować czynności bezprawnych względem Prawnik dla Prawnika lub takich, które mogą narazić Prawnik dla Prawnika na utratę dobrego imienia lub renomy.
  2. Użytkownik zobowiązuje się do poinformowania Prawnik dla Prawnika o zmianie danych do korespondencji podanych Prawnik dla Prawnika, jeśli w trakcie wykonywania Usługi dane te ulegną zmianie. W przypadku naruszenia niniejszego obowiązku wszelka korespondencja drogą tradycyjną czy elektroniczną jest uznana za skutecznie doręczoną.
  3. Prawnik dla Prawnika zabrania dostarczania przez Użytkownika treści, które są:
   1. bezprawne,
   2. niezgodne ze stanem faktycznym,
   3. mogą godzić w prawa osób trzecich,
   4. mogą stanowić naruszenie przepisów obowiązującego prawa.
  4. Użytkownik jest zobowiązany do współpracy z Prawnik dla Prawnika w szczególności w zakresie udzielania niezbędnych informacji dotyczących prowadzonej działalności niezbędnych do wykonania Usługi, informacji zgodnych z prawdą i dostarczania niezbędnych dokumentów dla wykonania umowy.
  5. W przypadku uchybienia terminowi wskazanemu w zdaniu poprzednim, Prawnik dla Prawnika nie odpowiada za ewentualne uchybienie terminowi na odpowiedź w związku z koniecznością uzupełnienia braków.
 3. Obowiązki Prawnik dla Prawnika
  1. Prawnik dla Prawnika jest zobowiązany poinformować Użytkownika, jeśli zlecenie jest niemożliwe do wykonania ze względu na stan faktyczny sprawy.
 • Odpowiedzialność Prawnik dla Prawnika
  1. Prawnik dla Prawnika nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne utracone korzyści Użytkownika.
  2. Prawnik dla Prawnika nie ponosi odpowiedzialności za czynności, które podjął w ramach wykonywania Zlecenia na podstawie informacji przekazanych przez Użytkownika, a które w jakikolwiek sposób mogły naruszyć przepisy obowiązującego prawa przez Użytkownika.
  3. Prawnik dla Prawnika nie jest odpowiedzialny z tytułu poprawnego wykonania Zlecenia.
 • Utwory Prawnik dla Prawnika
  1. Wszelkie treści zamieszczone w Serwisie internetowym oraz w ramach wykonania Usług (teksty, projekty dokumentów itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 2006 r., Dz.U. nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
  2. Bez zgody autora zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części, chyba że jest to związane z wykonaniem czynności objętych zakupioną Usługą.
 1. Reklamacje
  1. Reklamacje można składać drogą elektroniczną poprzez formularz na stronie lub wysyłając wiadomość e-mail.
  2. Reklamacje będą rozpatrywane maksymalnie w ciągu 14 dni.
  3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje wobec świadczeń posiadających właściwości określone przez Użytkownika w Zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, a także świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone.
 2. Dane osobowe
  1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Prawnik dla Prawnika.
  2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018.1000 z poźn. zm), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r (Dz.U. 144. 1204 z późn zm), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (Ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/We (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 Kwietnia 2016 R. (Dz.Urz.Ue.L Nr 119).
  3. Podanie danych osobowych przez Użytkowników jest całkowicie dobrowolne, jednak konieczne dla wykonania Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie. W przypadku odstąpienia od podania danych nie jest możliwe skuteczne zawarcie umowy o świadczenie Usług.
  4. Prawnik dla Prawnika stosuje środki techniczne, organizacyjne i prawne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przekazywanych danych osobowych Użytkowników w szczególności poprzez zabezpieczenie danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników przed dostępem do nich przez osoby trzecie lub przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, jak również uniemożliwiające utratę danych, uszkodzenie ich lub zniszczenie.
  5. Pełny opis oraz informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych Użytkowników znajdują się w Polityce Prywatności publikowanej w Serwisie internetowym, dostępnej dla Użytkowników i potencjalnych Użytkowników Prawnik dla Prawnika.
  6. W celu uniknięcia wątpliwości, Prawnik dla Prawnika ma prawo wykorzystywać wybrane dane charakteryzujące Użytkowników z wykorzystaniem oprogramowani służących celom statystycznym do własnych analiz, którym celem może być zapewnienie rozwoju i rozbudowania funkcjonalności Serwisu internetowego. Dane te mogą być również publikowane w formie zbiorczej w sposób, który uniemożliwia identyfikację konkretnego Użytkownika.
 3. Promocja Serwisu internetowego
  1. Prawnik dla Prawnika jest uprawniony do używania znaków towarowych Użytkownika (logo) wraz z treścią opinii oraz innych oznaczeń handlowych Użytkownika poprzez umieszczenie ich we wszelkich materiałach promocyjnych, marketingowych, reklamowych, stronach internetowych należących do Prawnik dla Prawnika wraz ze wskazaniem Użytkownika jako podmiotu, który korzysta z usług Prawnik dla Prawnika.
  2. Użytkownik oświadcza, że przysługują mu pełne i wyłączne prawa do znaku towarowego i dodatkowych oznaczeń, którymi posługuje się w obrocie gospodarczym.
  3. Użytkownik upoważnia Prawnik dla Prawnika do korzystania z jego znaków towarowych w zakresie wskazanym w ust. 1 powyżej w ramach wykonania umowy. Znak towarowy jest przekazywany przez Użytkownika w dobrej jakości.
  4. Wszelkie inne formy promocji lub reklamy, które będą prowadzone przez Prawnik dla Prawnika przy wykorzystaniu znaków towarowych i innych informacji identyfikujących Użytkownika wymagają uprzedniego wyrażenia zgody przez Użytkownika udzielonej w formie pisemnej, przy czym dopuszcza się możliwość wyrażenia zgody w formie e-maila, na co Użytkownik wyraża zgodę.
  5. Każda ze Stron niniejszej umowy zobowiązuje się do chronienia dobrego imienia drugiej Strony.
 • Postanowienia końcowe
  1. Regulamin, Polityka Prywatności oraz cennik Usług mogą ulec zmianie. Zmiany będą publikowane na stronie https://prawnikdlaprawnika.pli będą dostępne w każdym czasie.
  2. Prawem właściwym dla umowy o świadczenie Usług jest prawo obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. Sądem właściwym w przypadku ewentualnych sporów jest sąd właściwy dla siedziby Prawnik dla Prawnika.
  4. Prawnik dla Prawnika ma prawo publikować na swojej stronie internetowej i w materiałach marketingowych informacje obejmujące nazwę, adresy internetowe i opinie Użytkowników związanych z wykonanymi Usługami na rzecz Użytkowników. W przypadku wezwania do usunięcia takich informacji na indywidualne żądanie Użytkownika, Prawnik dla Prawnika ma obowiązek usunąć takie informacje w możliwym zakresie.
  5. Strony zobowiązują się do polubownego rozwiązywania, bez zbędnej zwłoki sporów, które mogą wyniknąć z tytułu współpracy.